1

Mã: 1620230132662

Hỏi - đáp về kỷ luật Đảng và thi hành kỷ luật Đảng


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Hà Thị Bích Thuỷ, Hà Văn Luyến, Võ Thị Tú Oanh
✩ Năm xuất bản: 2019
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Mô tả: $a196tr.,$c21cm
✩ Tóm tắt: Tập hợp các câu hỏi đáp về kỷ luật Đảng và thi hành kỷ luật Đảng, nghiệp vụ về kỷ luật Đảng và thi hành kỷ luật Đảng, một số tình huống trong xử lý kỷ luật Đảng và thi hành kỷ luật Đảng.

2

Mã: 1620230132754

Hỏi - đáp về sinh hoạt chi bộ ở cơ sở


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Lê Thị Hà, Trần Thị Kim Dung, Hà Văn Luyến
✩ Năm xuất bản: 2019
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Mô tả: $a168tr.,$c21cm
✩ Tóm tắt: Tập hợp các câu hỏi đáp về sinh hoạt chi bộ, nghiệp vụ về sinh hoạt chi bộ theo quy định hiện hành và cách xử lý một số tình huống trong sinh hoạt chi bộ.

3

Mã: 1620230133348

Quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Nguyễn Phú Trọng
✩ Năm xuất bản: 2019
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Mô tả: $a380tr.,$c21cm
✩ Tóm tắt: Gồm các bài phát biểu, bài viết, trả lời phỏng vấn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại một số phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

4

Mã: 1620230129860

Tại sao Mác đúng?


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Đinh Xuân Hà - dịch ; Phương Sơn - dịch
✩ Năm xuất bản: 2019
✩ Nhà xuất bản: Lý luận Chính trị
✩ Mô tả: $a290tr.,$c24cm
✩ Tóm tắt: Phân tích, lý giải, đưa ra những minh chứng vững vàng nhằm phản bác và đi đến khẳng định sự đúng đắn của chủ nghĩa Mác. Những vấn đề được tác giả lựa chọn để phản bác phản ánh đầy đủ các bình diện xã hội lịch sử của chủ nghĩa Mác, đã đặt chủ nghĩa Mác dưới nhiều góc nhìn, lát cắt khác nhau để luận giải.

5

Mã: 1620230133812

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với tình cảm của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Báo Nhân Dân
✩ Năm xuất bản: 2019
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Mô tả: $a620tr.: ảnh,$c24cm
✩ Tóm tắt: Gồm những bài viết về cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng - một nhân cách lớn, nhà lãnh đạo có tâm, có tầm hết lòng vì nước vì dân, người chiến sĩ cách mạng tận trung với nước, với dân và những tình cảm chân thành của ông với bạn bè quốc tế mãi mãi là tấm gương sáng để thế hệ trẻ Việt Nam học tập, noi theo.

6

Mã: 1620230129914

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trong với tình cảm của nhân dân và bạn bè quốc tế


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Báo Nhân dân (Tuyển chọn)
✩ Năm xuất bản: 2019
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Mô tả: $a620tr.,$c24cm
✩ Tóm tắt: Cuốn sách tập hợp 130 bài viết của nhiều tác giả - những người có cơ hội được tiếp xúc, làm việc với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Nội dung cuốn sách được chia làm ba phần: Phần thứ nhất: Một nhân cách lớn; Phần thứ hai: Nhà lãnh đạo có tâm, có tầm; Phần thứ ba: Tình cảm với bạn bè quốc tế. Ở mỗi phần, tác giả các bài viết bày tỏ sự tin tưởng, ngưỡng mộ đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Đồng thời, khẳng định đồng chí là một cán bộ mẫu mực, luôn có trách nhiệm với Đảng, với đất nước và nhân dân; tâm huyết với công việc, hết lòng với bạn bè, đồng nghiệp; giản dị, khiêm nhường và bao dung. Đặc biệt, trong hai nhiệm kỳ Đại hội XI và XII của Đảng, đồng chí đã làm tròn trách nhiệm của một người đứng đầu, có tầm nhìn xa trong chỉ đạo việc hoạch định đường lối phát triển đất nước; luôn công tâm trong chỉ đạo và thực hiện cuộc đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Cuốn sách có ý nghĩa thiết thực, đặc biệt là đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đấu tranh phòng, chống tham nhũng; đẩy mạnh