1

Mã: 1620230130682

Hồ Chí Minh về chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Phạm Minh Tuấn
✩ Năm xuất bản: 2022
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Mô tả: $a132 tr.,$c21 cm
✩ Tóm tắt: Gồm những đoạn trích từ các bài viết, bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được in trong bộ sách Hồ Chí Minh Toàn tập thể hiện tư tưởng của người về công tác phòng, chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực: Nhận diện quan liêu, tham nhũng, tiêu cực; nguyên nhân, tác hại của quan liêu, tham nhũng, tiêu cực; quan điểm, cách xử lý, giải pháp phòng, chống, quan liêu, tham nhũng, tiêu cực.

2

Mã: 1620230131054

Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
✩ Năm xuất bản: 2022
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Mô tả: $a220tr.,
✩ Tóm tắt: Cuốn sách đi sâu phân tích, làm rõ những quan điểm lý luận và thực tiễn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa nói chung và các lĩnh vực văn hóa nói riêng trên nhiều bình diện.

3

Mã: 1620230134284

Văn kiện Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
✩ Năm xuất bản: 2022
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Mô tả: $a254tr.,$c19cm
✩ Tóm tắt: Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Kết luận Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025; Quy định thi hành Điều lệ Đảng; Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

4

Mã: 1620230134352

Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
✩ Năm xuất bản: 2022
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Mô tả: $a214tr.,$c19cm
✩ Tóm tắt: Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc và bế mạc Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI...; Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý sử dụng đất...

5

Mã: 1620230134468

Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII (lưu hành nội bộ)


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
✩ Năm xuất bản: 2022
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Mô tả: $a144tr.,$c19cm
✩ Tóm tắt: Bài phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và các Báo cáo, Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.