1

Mã: 1620230132020

Cương lĩnh chính trị - Ngọn cờ tư tưởng lý luận chỉ đạo sự nghiệp cách mạng của chúng ta


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Nguyễn Phú Trọng
✩ Năm xuất bản: 2011
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Mô tả: $a95tr.:$c20cm
✩ Tóm tắt: Hệ thống những quan điểm lí luận chính trị cơ bản của Đảng được thể hiện trong các bản cương lĩnh Chính trị từ năm 1930 đến nay. Sự phát triển nhận thức của Đảng qua các giai đoạn cách mạng. Những nội dung bổ sung, phát triển cương lĩnh năm 1991 tại đại hội XI của Đảng.

2

Mã: 1620230129778

Cương lĩnh chính trị ngọn cờ tư tưởng lý luận chỉ đạo sự nghiệp cách mạng của chúng ta


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Nguyễn Phú Trọng
✩ Năm xuất bản: 2011
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Mô tả: $a95tr.,$c19cm
✩ Tóm tắt: Hệ thống những quan điểm lí luận chính trị cơ bản của Đảng được thể hiện trong các bản cương lĩnh Chính trị từ năm 1930 đến nay. Sự phát triển nhận thức của Đảng qua các giai đoạn cách mạng. Những định hướng bổ sung, phát triển, hoàn thiện quan điểm, đường lối của Đảng trên con đường xây dựng và phát triển đất nước.

3

Mã: 1620230132204

Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
✩ Năm xuất bản: 2011
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Mô tả: $a72tr.,$c15cm
✩ Tóm tắt: Giới thiệu sơ lược về Đảng và những vấn đề cơ bản về xây dựng Đảng. Nội dung 48 điều trong Điều lệ đảng viên quy định về Đảng viên, nguyên tắc tổ chức và cơ cấu tổ chức của Đảng, cơ quan lãnh đạo của Đảng từ cơ sở đến Trung ương, tổ chức Đảng trong quân đội, công an, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và uỷ ban kiểm tra các cấp, khen thưởng và kỷ luật, chấp hành Điều lệ Đảng.

4

Mã: 1620230132518

Hỏi - đáp về Đảng, Nhà nước, đoàn thể và công tác tổ chức, kiểm tra của Đảng


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Hà Văn Thuật
✩ Năm xuất bản: 2011
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Mô tả: $a266tr.,$c21cm
✩ Tóm tắt: Giới thiệu hệ thống các quy định trong Điều lệ Đảng về tổ chức và công tác tổ chức, cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát và cơ quan kiểm tra của Đảng; các cơ quan nhà nước; một số tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị; các cấp uỷ Đảng triển khai nhiệm vụ lãnh đạo hệ thống chính trị; chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước trong việc cụ thể hoá đường lối, chủ trương của Đảng thành các chính sách, giải pháp thực hiện công cuộc đổi mới đất nước...

5

Mã: 1620230129044

Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào; Lào - Việt Nam: 1930-2007


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; Đảng Cộng sản Việt Nam
✩ Năm xuất bản: 2011
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Mô tả: $a191tr.
✩ Tóm tắt: Ghi lại chặng đường lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam từ năm 1930-2007; nêu bật những thành quả, vai trò to lớn của mối quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc đối với tiến trình cách mạng mỗi nước trong suốt quá trình đấu tranh cách mạng, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và đảng nhânánan cách mạng Lào

6

Mã: 1620230131160

Về đạo đức cách mạng


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Hồ Chí Minh
✩ Năm xuất bản: 2011
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Mô tả: $a212tr.,$c21cm
✩ Tóm tắt: Gồm một số tác phẩm và bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện tư tưởng đạo đức cách mạng của Người về vấn đề đời sống mới, cần kiệm liêm chính, thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu...