1

Mã: 1620230129396

30 năm đổi mới và phát triển ở Việt Nam


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Đinh Thế Huynh - ch.b. ; Phùng Hữu Phú - ch.b. ; Lê Hữu Nghĩa - ch.b. ; Vũ Văn Hiền - ch.b. ; Nguyễn Viết Thông - ch.b
✩ Năm xuất bản: 2015
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Mô tả: $a476tr$c24cm
✩ Tóm tắt: Khái quát bối cảnh trong nước và quốc tế tác động đến quá trình hình thành, phát triển đường lối đổi mới của Đảng; phân tích quá trình đổi mới, phát triển trên một số lĩnh vực chủ yếu ở nước ta như nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển văn hoá-xã hội; đường lối và chính sách đối ngoại, hội nhập quốc tế, bảo vệ tổ quốc...

2

Mã: 1620230129402

Báo cáo Tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986-2016)


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Không
✩ Năm xuất bản: 2015
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Mô tả: $a258tr$c19cm
✩ Tóm tắt: Trình bày quá trình phát triển đường lối đổi mới của Đảng qua 30 năm. Những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân và bài học 30 năm đổi mới về các mặt kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hệ thống chính trị, xây dựng Đảng.... Tiếp tục phát triển lý luận về đổi mới theo con đường xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công cuộc đổi mới từ nay đến năm 2030.

3

Mã: 1620230132136

Đảng vững mạnh, đất nước phát triển, dân tộc trường tồn


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Nguyễn Phú Trọng
✩ Năm xuất bản: 2015
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Mô tả: $a1083tr., 33 tr. ảnh màu,$c24cm
✩ Tóm tắt: Tập hợp một số bài phát biểu, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về vấn đề đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị, chủ động tích cực hội nhập quốc tế. Đồng thời chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, mục tiêu, phương hướng phát triển của nước ta trong thời gian tới.

4

Mã: 1620230130910

Sửa đổi lối làm việc


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Hồ Chí Minh
✩ Năm xuất bản: 2015
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Mô tả: $a190tr.,$c15cm
✩ Tóm tắt: Hướng dẫn cách thức tiến hành công tác phê bình, sửa chữa khuyết điểm, nâng cao tư cách đạo đức cách mạng, chống thói ba hoa, tham lam, vụ lợi; phương hướng đào tạo, nâng cao, năng lực cho cán bộ, đảng viên và nhiệm vụ của người cán bộ lãnh đạo đối với tập thể và quần chúng.