1

Mã: 1620230133096

Một số vấn đề về bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Nguyễn Vĩnh Thắng
✩ Năm xuất bản: 2018
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Mô tả: $a198tr.,$c21cm
✩ Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề về bảo vệ tổ quốc và mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh trong thời kỳ mới. Xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam các mạng trong thời kỳ mới. Đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch và "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".

2

Mã: 1620230130224

Vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng khó khăn nào cũng vượt qua


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Nguyễn Phú Trọng
✩ Năm xuất bản: 2018
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Mô tả: $a800tr., 22tr. ảnh$c24cm
✩ Tóm tắt: Tuyển chọn gần 100 bài nói, bài viết, bài phát biểu, bài phỏng vấn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ giữa năm 2015 đến nay với những nội dung về việc đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và chủ động, tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế.

3

Mã: 1620230134734

Vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, khó khăn nào cũng vượt qua


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Nguyễn Phú Trọng
✩ Năm xuất bản: 2018
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Mô tả: $a800tr., 22tr. ảnh,$c24cm
✩ Tóm tắt: Tuyển chọn gần 100 bài nói, bài viết, bài phát biểu, bài phỏng vấn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ giữa năm 2015 đến nay với những nội dung về việc đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và chủ động, tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế