1

Mã: 1620230129686

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội: Bổ sung, phát triển năm 2011


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Không
✩ Năm xuất bản: 2012
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Mô tả: $a35tr.$c19cm
✩ Tóm tắt: Khái quát về quá trình cách mạng và những bài học kinh nghiệm trong công cuộc xây dựng đất nưới và quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; những định hướng lớn về phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; hệ thống chính trị và vai trò lãnh đạo của Đảng.

2

Mã: 1620230133966

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
✩ Năm xuất bản: 2012
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Mô tả: $a337tr.,$c19cm
✩ Tóm tắt: Gồm các báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng về các vấn đề nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH và chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011-2020...

3

Mã: 1620230129228

Xây dựng chỉnh đốn Đảng: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Nguyễn Phú Trọng
✩ Năm xuất bản: 2012
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Mô tả: $a651tr$c24cm
✩ Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề chung về Đảng và công tác xây dựng Đảng. Tìm hiểu công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ, rèn luyện đạo đức, lối sống.