1

Mã: 1620230130408

Bác Hồ với nông dân


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Nguyễn Văn Dương
✩ Năm xuất bản: 2013
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Mô tả: $a208tr.,$c21cm
✩ Tóm tắt: Gồm những câu chuyện cảm động nêu lên tình cảm của Bác Hồ đối với nông dân cũng như tình cảm nồng hậu, kính trọng của người dân đối với Bác Hồ.

2

Mã: 1620230131870

Chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Uỷ ban Biên giới quốc gia
✩ Năm xuất bản: 2013
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Mô tả: $a56tr.: ảnh$c21cm
✩ Tóm tắt: Tóm lược những vấn đề cơ bản về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thời Pháp thuộc cũng như từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay.

3

Mã: 1620230128962

Phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong cán bộ, đảng viên hiện nay


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Vũ Văn Phúc
✩ Năm xuất bản: 2013
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Mô tả: $a539tr.,$c24cm
✩ Tóm tắt: Gồm 48 bài tham luận của các đồng chí lãnh đạo, quản lý các cấp, các nhà khoa học đã phân tích, đánh giá một cách tổng thể, hệ thống, đa diện, nhiều góc cạnh, nhận diện rõ những biểu hiện về các vấn đề: "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; thực tiễn phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" và những vấn đề đặt ra. Đề xuất một số giải pháp yêu cầu, nhiệm vụ mới trong phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong từng cấp uỷ, mỗi cấp chính quyền trong mối quan hệ với từng cán bộ, đảng viên.