1

Mã: 1620230131238

30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
✩ Năm xuất bản: 2020
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Mô tả: $a375tr.,$c24cm
✩ Tóm tắt: Trình bày sự phát triển nhận thức lý luận chung về chủ nghĩa xã hội qua 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, nhận thức và thực tiễn phát triển trên các lĩnh vực qua 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991 và đánh giá tổng quát, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, vấn đề đặt ra và đề xuất, kiến nghị.

2

Mã: 1620230131306

Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban chấp hành Trung ương, Tiểu ban văn kiện đại hội XIII
✩ Năm xuất bản: 2020
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Mô tả: $a191tr.,$c19cm
✩ Tóm tắt: Toàn văn "Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011" của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, chia thành các phần: Bối cảnh thực hiện cương lĩnh 2011; nhận thức và thực tiễn 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011, nhìn lại 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991; những đề xuất và kiến nghị.

3

Mã: 1620230128092

Bầu cử trong Đảng - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn từ Đại hội ở cơ sở


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: TS. Nguyễn Tác Lũy
✩ Năm xuất bản: 2020
✩ Mô tả: $a79tr

4

Mã: 1620230131542

Biên niên sử thế giới cận - hiện đại


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
✩ Năm xuất bản: 2020
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Mô tả: $a207tr.,$c21cm
✩ Tóm tắt: Hệ thống diễn tiến các sự kiện lịch sử thế giới theo thời gian: biên niên sử thế giới cận đại (từ năm 1500 đến 1917) và biên niên sử thế giới hiện đại (từ năm 1918 đến 2020)

5

Mã: 1620230131696

Biển, đảo Việt Nam những thông tin cơ bản - Tập 1


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Nguyễn Chu Hồi
✩ Năm xuất bản: 2020
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Mô tả: $a204tr.,$c21cm
✩ Tóm tắt: Trình bày dưới dạng hỏi đáp, phân tích làm rõ các vấn đề về: biển và đại dương với sự sống của loài người; vị thế và vai trò của Biển Đông; trong vùng biển Việt Nam; biển với phát triển kinh tế biển xanh và bền vững.

6

Mã: 1620230131788

Biển, đảo Việt Nam những thông tin cơ bản - Tập 2


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Nguyễn Chu Hồi
✩ Năm xuất bản: 2020
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Mô tả: $a148tr.,$c21cm
✩ Tóm tắt: Gồm những câu hỏi đáp, phân tích làm rõ các vấn đề về đa dạng sinh học và nguồn lợi hải sản, các hệ sinh thái tiêu biểu ở biển và ven biển nước ta, tài nguyên năng lượng và khoáng sản rắn ở vùng biển nước ta, các dạng tài nguyên biển khác.

7

Mã: 1620230131924

Chuẩn bị thật tốt Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Nguyễn Phú Trọng
✩ Năm xuất bản: 2020
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Mô tả: $a195tr.,$c19cm
✩ Tóm tắt: Gồm một số bài viết, bài phát biểu và trả lời phỏng vấn của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo về công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Giới thiệu một số văn bản của Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

8

Mã: 1620230133638

Tầm nhìn chiến lược và ý chí vươn lên của dân tộc


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Báo Nhân Dân
✩ Năm xuất bản: 2020
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Mô tả: $a547tr.: ảnh,$c24cm
✩ Tóm tắt: Giới thiệu các bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đối với việc chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng cùng các bài viết của bạn đọc góp thêm tiếng nói đồng thuận làm cho thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lan toả sâu rộng hơn đến các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

9

Mã: 1620230130156

Vững bước trên con đường đổi mới


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Nguyễn Phú Trọng
✩ Năm xuất bản: 2020
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Mô tả: $c24cm
✩ Tóm tắt: Bộ sách tập hợp các bài viết, bài phát biểu, bài nói, trả lời phỏng vấn của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đăng trên Báo Nhân dân từ năm 2011 đến nay.

10

Mã: 1620230134598

Vững bước trên con đường đổi mới. T.1 - 2011 - 2014


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Nguyễn Phú Trọng
✩ Năm xuất bản: 2020
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Mô tả: $a822tr.,$c24cm
✩ Tóm tắt: Tập hợp các bài viết, bài phát biểu, bài nói, trả lời phỏng vấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong giai đoạn 2011-2014 về những vấn đề như: Đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới theo định hướng XHCN, xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu quả của hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc, hội nhập và hợp tác quốc tế, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh...

11

Mã: 1620230134642

Vững bước trên con đường đổi mới. T.2 - 2015 - 2017


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Nguyễn Phú Trọng
✩ Năm xuất bản: 2020
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Mô tả: $a674tr.,$c24cm
✩ Tóm tắt: Tập hợp các bài viết, bài phát biểu, bài nói, trả lời phỏng vấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giai đoạn 2015-2017 về những vấn đề như: Đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới theo định hướng XHCN, xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu quả của hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc, hội nhập và hợp tác quốc tế, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh...