• Tìm kiếm tài liệu theo chỉ mục


1

Mã: 1620200003152

Bản kiến nghị. Đổi mới và phát triển ở Việt Nam một số vấn đề lý luận và thực tiễn


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: ĐTĐL-2003/18 GS.TS Nguyễn Phú Trọng

2

Mã: 1620230131924

Chuẩn bị thật tốt Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Nguyễn Phú Trọng
✩ Năm xuất bản: 2020
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Mô tả: $a195tr.,$c19cm
✩ Tóm tắt: Gồm một số bài viết, bài phát biểu và trả lời phỏng vấn của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo về công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Giới thiệu một số văn bản của Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

3

Mã: 1620230132020

Cương lĩnh chính trị - Ngọn cờ tư tưởng lý luận chỉ đạo sự nghiệp cách mạng của chúng ta


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Nguyễn Phú Trọng
✩ Năm xuất bản: 2011
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Mô tả: $a95tr.:$c20cm
✩ Tóm tắt: Hệ thống những quan điểm lí luận chính trị cơ bản của Đảng được thể hiện trong các bản cương lĩnh Chính trị từ năm 1930 đến nay. Sự phát triển nhận thức của Đảng qua các giai đoạn cách mạng. Những nội dung bổ sung, phát triển cương lĩnh năm 1991 tại đại hội XI của Đảng.

4

Mã: 1620230129778

Cương lĩnh chính trị ngọn cờ tư tưởng lý luận chỉ đạo sự nghiệp cách mạng của chúng ta


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Nguyễn Phú Trọng
✩ Năm xuất bản: 2011
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Mô tả: $a95tr.,$c19cm
✩ Tóm tắt: Hệ thống những quan điểm lí luận chính trị cơ bản của Đảng được thể hiện trong các bản cương lĩnh Chính trị từ năm 1930 đến nay. Sự phát triển nhận thức của Đảng qua các giai đoạn cách mạng. Những định hướng bổ sung, phát triển, hoàn thiện quan điểm, đường lối của Đảng trên con đường xây dựng và phát triển đất nước.

5

Mã: 1620230132136

Đảng vững mạnh, đất nước phát triển, dân tộc trường tồn


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Nguyễn Phú Trọng
✩ Năm xuất bản: 2015
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Mô tả: $a1083tr., 33 tr. ảnh màu,$c24cm
✩ Tóm tắt: Tập hợp một số bài phát biểu, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về vấn đề đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị, chủ động tích cực hội nhập quốc tế. Đồng thời chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, mục tiêu, phương hướng phát triển của nước ta trong thời gian tới.

6

Mã: 1620230132372

Đoàn kết, vững tin đưa đất nước bước vào giai đoạn mới


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Nguyễn Phú Trọng
✩ Năm xuất bản: 2021
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Mô tả: $a751tr., 13tr. ảnh,$c24cm
✩ Tóm tắt: Tuyển chọn các bài nói, bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng từ tháng 6/2019 đến tháng 4/2021 về việc đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới theo định hướng XHCN, xây dựng Đảng; nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế.

7

Mã: 1620200033784

Đổi mới và phát triển ở Việt Nam một số vấn đề lý luận và thực tiễn


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: ĐTĐL-2003/18 GS.TS Nguyễn Phú Trọng

8

Mã: 1620200033814

Đổi mới và phát triển ở Việt Nam. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: GS.TS Nguyễn Phú Trọng

9

Mã: 1620200034682

ĐT : Đổi mới và phát triển ở Việt Nam một số vấn đề lý luận và thực tiễn


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: GS.Nguyễn Phú Trọng

10

Mã: 1620200035672

ĐT : quan niệm hiện nay của một số đảng cộng sản về chủ nghĩa xã hội.


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: GS.Nguyễn Phú Trọng

11

Mã: 1620200036334

ĐT Đổi mới và phát triển ở Việt Nam. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: GS.TS Nguyễn Phú Trọng

12

Mã: 1620200042564

ĐTDDL-2003/18 Đổi mới và phát triển ở VN một số vấn đề lý luận và thực tiễn (BC tổng hợp kết quả NC).


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: GS. TS Nguyễn Phú Trọng

13

Mã: 1620200042700

ĐTĐL-2003/18 Đổi mới và phát triển ở VN một số vấn đề lý luận và thực tiễn (BC tóm tắt kết quả NC).


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: GS. TS Nguyễn Phú Trọng

14

Mã: 1620200042830

ĐTĐL-2003/18 Đổi mới và phát triển ở VN một số vấn đề lý luận và thực tiễn (BC tổng hợp kết quả NC).


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: GS. TS Nguyễn Phú Trọng

15

Mã: 1620200043110

ĐTĐL-2005/16 Các bản nhận xét góp ý cho đề tài.


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: GS. TS Nguyễn Phú Trọng

16

Mã: 1620230128580

Kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Nguyễn Phú Trọng
✩ Năm xuất bản: 2023
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Mô tả: $a623 tr.$c24 cm
✩ Tóm tắt: Gồm các bài viết về một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam; 22 bài về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhấn mạnh sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên - căn nguyên, cái gốc, cái cơ bản cần phòng ngừa; tập hợp những ý kiến, đánh giá thể hiện niềm tin tưởng sâu sắc của các tầng lớp nhân dân, của đại biểu Quốc hội và sự ghi nhận, ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực dưới sự lãnh đạo của Đảng.

17

Mã: 1620200078266

Luận cứ khoa học cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nhằm đắp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: PGS.TS Nguyễn Phú Trọng

18

Mã: 1620230128450

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Nguyễn Phú Trọng
✩ Năm xuất bản: 2023
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Mô tả: $a462 tr$c24 cm
✩ Tóm tắt: Tập hợp một số bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam như: Vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc; quyết tâm chấn hưng và xây dựng thành công một nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Đảng vững mạnh, đất nước phát triển, dân tộc trường tồn...

19

Mã: 1620200083000

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong thời kỳ mới


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Nguyễn Phú Trọng, Tô Huy Rứa, Trần Khắc Việt

20

Mã: 1620200090640

Phát huy dân chủ, tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Nguyễn Phú Trọng

Tổng số trang: 2 - [2]