Chi tiết tài liệu: Trở về trang trước ⇒

Mã: 1620200078266

Luận cứ khoa học cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nhằm đắp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Thông tin cơ bản


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: PGS.TS Nguyễn Phú Trọng

Dữ liệu MARC21 - không có dữ liệu

Tệp đính kèm