• Tìm kiếm tài liệu theo chỉ mục


1

Mã: 1620230131412

Bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng (Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp quốc gia) Tập 1


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Bộ Công an
✩ Năm xuất bản: 2021
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Mô tả: $a519tr.,
✩ Tóm tắt: Cuốn sách tập hợp các bài tham luận tại Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng” do Bộ Công an và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức. Nội dung các tham luận đã tập trung phân tích, làm rõ hơn những vấn đề chung về không gian mạng và bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng; đánh giá thực trạng của hoạt động sử dụng không gian mạng trong bảo vệ an ninh quốc gia hiện nay; rút ra bài học kinh nghiệm, phương hướng, giải pháp và khuyến nghị nhằm phát huy vai trò của nhân dân, của các lực lượng nòng cốt trong bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng.

2

Mã: 1620230132372

Đoàn kết, vững tin đưa đất nước bước vào giai đoạn mới


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Nguyễn Phú Trọng
✩ Năm xuất bản: 2021
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Mô tả: $a751tr., 13tr. ảnh,$c24cm
✩ Tóm tắt: Tuyển chọn các bài nói, bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng từ tháng 6/2019 đến tháng 4/2021 về việc đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới theo định hướng XHCN, xây dựng Đảng; nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế.

3

Mã: 1620230132846

Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia - Kinh tế truyền thông: Lý luận, thực tiễn và kinh nghiệm


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Nhiều tác giả
✩ Năm xuất bản: 2021
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Tóm tắt: Kỷ yếu tập hợp hơn 100 bài tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học, học viên từ các cơ quan, đơn vị, các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước, làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn, đề xuất và luận giải cơ sở khoa học của các định hướng, quan điểm, giải pháp về kinh tế truyền thông.

4

Mã: 1620230130866

Những bài viết của Bác Hồ trên Báo Nhân Dân. Tập 2 (1955-1959)


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Báo Nhân dân
✩ Năm xuất bản: 2021
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Mô tả: $a1416tr.,
✩ Tóm tắt: Bộ sách tuyển chọn những bài viết của Bác Hồ đăng trên Báo Nhân Dân từ năm 1951 đến năm 1969 và được chia thành 3 tập. Tập 2 gồm 486 bài viết, được sắp xếp theo thứ tự thời gian đăng trên Báo Nhân Dân từ năm 1955 đến năm 1959. Ngoài những bài viết đã được công bố trong bộ sách Hồ Chí Minh Toàn tập, từ tập 9 đến tập 12, xuất bản lần thứ ba (Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, 2011), cuốn sách giới thiệu 233 bài viết của Bác đăng trên Báo Nhân Dân với nhiều bút danh khác nhau.

5

Mã: 1620230133102

Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Phùng Hữu Phú, Tạ Ngọc Tấn, Vũ Văn Hiền, Nguyễn Quang Thuấn, Nguyễn Văn Thạo, Phạm Văn Linh, Nguyễn Viết Thông
✩ Năm xuất bản: 2021
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Mô tả: $a294tr.,$c21cm
✩ Tóm tắt: Gồm các văn bản tổng kết, đánh giá thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045.

6

Mã: 1620230133270

Niềm tin yêu của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Báo Nhân Dân
✩ Năm xuất bản: 2021
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Mô tả: $a623 tr.: ảnh màu,$c24 cm
✩ Tóm tắt: Gồm những bài viết về niềm tin yêu của nhân dân trong nước và tình cảm của bạn bè quốc tế dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

7

Mã: 1620230128818

Tài liệu học tập các văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
✩ Năm xuất bản: 2021
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Mô tả: $a271tr.$c19cm
✩ Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của bác cáo chính trị tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, những nội dung cơ bản của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, cùng một số nội dung cơ bản trong báo cáo của ban chấp hành trung ương Đảng khoá XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng.

8

Mã: 1620230133454

Tài liệu học tập các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Đoàn Văn Báu, Vũ Hữu Phê, Phạm Ngọc Linh, Trần Doãn Tiến, Đinh Thị Mai
✩ Năm xuất bản: 2021
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Mô tả: $a271tr.,$c19cm
✩ Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của bác cáo chính trị tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, những nội dung cơ bản của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, cùng một số nội dung cơ bản trong báo cáo của ban chấp hành trung ương Đảng khoá XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng.

9

Mã: 1620230133584

Tài liệu hỏi - đáp về các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Đoàn Văn Báu, Nguyễn Quốc Trung, Hà Dũng Hải, Bùi Ngọc Qúy, Trần Thanh Lâm, Mai Yến Nga, Trương Ngọc Vinh
✩ Năm xuất bản: 2021
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Mô tả: $a152tr.,$c19cm
✩ Tóm tắt: Tài liệu hỏi - đáp về các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn để làm rõ hơn các luận điểm trong văn kiện, giúp cho người đọc hiểu sâu sắc hơn về đường lối, quan điểm của Đảng, đặc biệt là đối với các cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ tham mưu của Đảng, Nhà nước, các báo cáo viên, những người nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị.

10

Mã: 1620230133720

Toàn Đảng, toàn dân chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Nguyễn Phú Trọng
✩ Năm xuất bản: 2021
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Mô tả: $a607tr., 11tr. ảnh,$c24cm
✩ Tóm tắt: Tuyển chọn các bài nói, bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng từ tháng 01/2018 đến tháng 5/2019 về việc đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới theo định hướng XHCN; xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế.

11

Mã: 1620230134000

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII - Tập 1


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
✩ Năm xuất bản: 2021
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Mô tả: $a292tr.,$c19cm
✩ Tóm tắt: Giới thiệu nội dung diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng cộng sản Việt Nam; báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030.

12

Mã: 1620230134116

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII - Tập 2


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
✩ Năm xuất bản: 2021
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Mô tả: $a356tr.,$c19cm
✩ Tóm tắt: Trình bày báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; báo cáo tiếp thu, giải trình của Đoàn chủ tịch Đại hội về ý kiến thảo luận của các đại biểu đối với các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Công sản Việt Nam; phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư ban Chấp hành Trung ương Đảng, chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tại phiên bế mạc Đại hội; diên văn bế mạch Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam.