Chi tiết tài liệu: Trở về trang trước ⇒

Mã: 1620230128818

Tài liệu học tập các văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thông tin cơ bản


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
✩ Năm xuất bản: 2021
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Mô tả: $a271tr.$c19cm
✩ Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của bác cáo chính trị tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, những nội dung cơ bản của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, cùng một số nội dung cơ bản trong báo cáo của ban chấp hành trung ương Đảng khoá XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng.

Dữ liệu MARC21

⇩ Tải về

LEADER 01084nam a2200133 a 4500
001 1620230128818
005 20231005223639.7
008 230921 ||||| |||||||||||
082 0#
100 0 $aBan Tuyên giáo Trung ương Đảng
245 0 $aTài liệu học tập các văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
260 $c2021$aH.:$bChính trị Quốc gia
300 $c19cm$a271tr.
520 $aTrình bày những nội dung cơ bản của bác cáo chính trị tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, những nội dung cơ bản của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, cùng một số nội dung cơ bản trong báo cáo của ban chấp hành trung ương Đảng khoá XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng.
;