Chi tiết tài liệu: Trở về trang trước ⇒

Mã: 1620230128450

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Thông tin cơ bản


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Nguyễn Phú Trọng
✩ Năm xuất bản: 2023
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Mô tả: $a462 tr$c24 cm
✩ Tóm tắt: Tập hợp một số bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam như: Vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc; quyết tâm chấn hưng và xây dựng thành công một nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Đảng vững mạnh, đất nước phát triển, dân tộc trường tồn...

Dữ liệu MARC21

⇩ Tải về

LEADER 01039nam a2200133 a 4500
001 1620230128450
005 20230922222443.7
008 230921 ||||| |||||||||||
082 0#
100 0 $aNguyễn Phú Trọng
245 0 $aMột số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
260 $c2023$aH.:$bChính trị Quốc gia
300 $a462 tr$c24 cm
520 $aTập hợp một số bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam như: Vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc; quyết tâm chấn hưng và xây dựng thành công một nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Đảng vững mạnh, đất nước phát triển, dân tộc trường tồn...
;