• Tìm kiếm tài liệu theo chỉ mục


1

Mã: 1620200000144

"Cơ sở khoa học hình thành đồng bộ hệ thống chính sách kinh tế vĩ mô của Nhà nước thúc đẩy CNH,HĐH"


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: TS Lê Đăng Doanh

2

Mã: 1620200001110

60 năm tác phẩm sửa đổi lối làm việc


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Báo Điện tử Đảng cộng sản Việt Nam

3

Mã: 1620200083000

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong thời kỳ mới


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Nguyễn Phú Trọng, Tô Huy Rứa, Trần Khắc Việt

4

Mã: 1620200121818

Về phát triển văn hóa và xây dựng con người thởi kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Phạm Minh Hạc - Nguyễn Khoa Điềm

5

Mã: 1620200078266

Luận cứ khoa học cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nhằm đắp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: PGS.TS Nguyễn Phú Trọng

6

Mã: 1620200094884

Quy chế làm việc của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại hội VIII

7

Mã: 1620200015278

BCTT Xây dựng và tổ chức thực hiện các NQBCHTW Đảng thực trạng và giải pháp


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: ĐTĐL-2005/16 PGS.TS Đàm Đức Vượng

8

Mã: 1620200022962

Các văn bản pháp luật mới nhất của Quốc hội khóa XI phiên họp lần thứ VIII đã thông qua


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: NXB Lao động - xã hội

9

Mã: 1620200016398

Bộ luật lao động của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: NXB Lao động - xã hội

10

Mã: 1620200016442

Bộ văn kiện các cam kết của Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới - WTO. Tập I


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: NXB Lao động - xã hôi