Chi tiết tài liệu: Trở về trang trước ⇒

Mã: 1620200083000

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong thời kỳ mới

Thông tin cơ bản


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Nguyễn Phú Trọng, Tô Huy Rứa, Trần Khắc Việt

Dữ liệu MARC21 - không có dữ liệu

Tệp đính kèm