Chi tiết tài liệu: Trở về trang trước ⇒

Mã: 1620230129778

Cương lĩnh chính trị ngọn cờ tư tưởng lý luận chỉ đạo sự nghiệp cách mạng của chúng ta

Thông tin cơ bản


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Nguyễn Phú Trọng
✩ Năm xuất bản: 2011
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Mô tả: $a95tr.,$c19cm
✩ Tóm tắt: Hệ thống những quan điểm lí luận chính trị cơ bản của Đảng được thể hiện trong các bản cương lĩnh Chính trị từ năm 1930 đến nay. Sự phát triển nhận thức của Đảng qua các giai đoạn cách mạng. Những định hướng bổ sung, phát triển, hoàn thiện quan điểm, đường lối của Đảng trên con đường xây dựng và phát triển đất nước.

Dữ liệu MARC21

⇩ Tải về

LEADER 00851nam a2200133 a 4500
001 1620230129778
005 20230923213453.7
008 230923 ||||| |||||||||||
082 0#
100 0 $aNguyễn Phú Trọng
245 0 $aCương lĩnh chính trị ngọn cờ tư tưởng lý luận chỉ đạo sự nghiệp cách mạng của chúng ta
260 $aH.:$c2011$bChính trị Quốc gia
300 $a95tr.,$c19cm
520 $aHệ thống những quan điểm lí luận chính trị cơ bản của Đảng được thể hiện trong các bản cương lĩnh Chính trị từ năm 1930 đến nay. Sự phát triển nhận thức của Đảng qua các giai đoạn cách mạng. Những định hướng bổ sung, phát triển, hoàn thiện quan điểm, đường lối của Đảng trên con đường xây dựng và phát triển đất nước.
;