Chi tiết tài liệu: Trở về trang trước ⇒

Mã: 1620200090640

Phát huy dân chủ, tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân

Thông tin cơ bản


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Nguyễn Phú Trọng

Dữ liệu MARC21 - không có dữ liệu

Tệp đính kèm