Chi tiết tài liệu: Trở về trang trước ⇒

Mã: 1620200042830

ĐTĐL-2003/18 Đổi mới và phát triển ở VN một số vấn đề lý luận và thực tiễn (BC tổng hợp kết quả NC).

Thông tin cơ bản


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: GS. TS Nguyễn Phú Trọng

Dữ liệu MARC21 - không có dữ liệu

Tệp đính kèm