• Tìm kiếm tài liệu theo chỉ mục


1

Mã: 1620200083000

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong thời kỳ mới


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Nguyễn Phú Trọng, Tô Huy Rứa, Trần Khắc Việt

2

Mã: 1620200094884

Quy chế làm việc của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại hội VIII

3

Mã: 1620200078266

Luận cứ khoa học cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nhằm đắp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: PGS.TS Nguyễn Phú Trọng

4

Mã: 1620200121818

Về phát triển văn hóa và xây dựng con người thởi kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Phạm Minh Hạc - Nguyễn Khoa Điềm

5

Mã: 1620200033784

Đổi mới và phát triển ở Việt Nam một số vấn đề lý luận và thực tiễn


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: ĐTĐL-2003/18 GS.TS Nguyễn Phú Trọng

6

Mã: 1620200015278

BCTT Xây dựng và tổ chức thực hiện các NQBCHTW Đảng thực trạng và giải pháp


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: ĐTĐL-2005/16 PGS.TS Đàm Đức Vượng

7

Mã: 1620200078150

Lời chào mừng Đại hội VIII của Đảng Cộng sản Việt Nam


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại hội VIII

8

Mã: 1620200055380

Hướng dẫn sinh hoạt của Đại biểu Đại hội


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại hội VIII

9

Mã: 1620200016398

Bộ luật lao động của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: NXB Lao động - xã hội

10

Mã: 1620200016442

Bộ văn kiện các cam kết của Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới - WTO. Tập I


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: NXB Lao động - xã hôi