• Tìm kiếm tài liệu theo chỉ mục


1

Mã: 1620200001110

60 năm tác phẩm sửa đổi lối làm việc


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Báo Điện tử Đảng cộng sản Việt Nam

2

Mã: 1620230131306

Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban chấp hành Trung ương, Tiểu ban văn kiện đại hội XIII
✩ Năm xuất bản: 2020
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Mô tả: $a191tr.,$c19cm
✩ Tóm tắt: Toàn văn "Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011" của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, chia thành các phần: Bối cảnh thực hiện cương lĩnh 2011; nhận thức và thực tiễn 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011, nhìn lại 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991; những đề xuất và kiến nghị.

3

Mã: 1620200003800

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương (Khoá VI)


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam

4

Mã: 1620230129532

Báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên xã hội chủ nghĩa (1991-2001)


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban chấp hành Trung ương
✩ Năm xuất bản: 2010
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Tóm tắt: Báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (1991-2011) là kết quả nghiên cứu rất công phu, nghiêm túc, có nội dung phong phú, liên quan đến các vấn đề cơ bản về quan điểm, đường lối, chiến lược của cách mạng nước ta. Đây là công trình tổng kết có giá trị lý luận - thực tiễn quý báu, thể hiện bước tiến mới về tư duy lý luận của Đảng ta.

5

Mã: 1620200008164

Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng thời kỳ 1975 - 1995


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Chấp hành Trung ương

6

Mã: 1620200008454

Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 20 năm đổi mới (1986 - 2006)


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam

7

Mã: 1620200008928

Báo cáo về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Khoá VIII


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam

8

Mã: 1620200009550

Báo cáo xây dựng Đảng và sửa đổi điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương (Khoá VI)


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam

9

Mã: 1620200021842

Các Nghị quyết Trung ương Đảng 1996 - 1999 (Phục vụ thảo luận các dự thảo Văn kiện Đại hội IX)


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam

10

Mã: 1620200021958

Các Nghị quyết Trung ương Đảng 2001 - 2004 (Phục vụ thảo luận các dự thảo Văn kiện Đại hội X)


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam

11

Mã: 1620200024706

Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2000


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại hội VII

12

Mã: 1620200026540

Chương trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại hội lần thứ IX

13

Mã: 1620200026632

Chương trình đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam

14

Mã: 1620200026786

Chương trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại hội VIII

15

Mã: 1620200029398

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam

16

Mã: 1620200031742

Diễn văn khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam

17

Mã: 1620230132204

Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
✩ Năm xuất bản: 2011
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Mô tả: $a72tr.,$c15cm
✩ Tóm tắt: Giới thiệu sơ lược về Đảng và những vấn đề cơ bản về xây dựng Đảng. Nội dung 48 điều trong Điều lệ đảng viên quy định về Đảng viên, nguyên tắc tổ chức và cơ cấu tổ chức của Đảng, cơ quan lãnh đạo của Đảng từ cơ sở đến Trung ương, tổ chức Đảng trong quân đội, công an, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và uỷ ban kiểm tra các cấp, khen thưởng và kỷ luật, chấp hành Điều lệ Đảng.

18

Mã: 1620200031872

Điều lệ Đảng Cổng sản Việt Nam ( Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX thông qua ngày 22 /4/2001)


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam

19

Mã: 1620200031988

Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam ( Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX thông qua ngày 22 /4/2001)


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam

20

Mã: 1620200032060

Điều lệ Đảng Cổng sản Việt Nam ( Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IXthông qua ngày 22 /4/2001)


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam