1

Mã: 1620200000144

"Cơ sở khoa học hình thành đồng bộ hệ thống chính sách kinh tế vĩ mô của Nhà nước thúc đẩy CNH,HĐH"


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: TS Lê Đăng Doanh

2

Mã: 1620200000250

"Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước trong điều kiện XD nhà nước Pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân" Bản kiến nghị


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: GS.TS Phạm Ngọc Quang

3

Mã: 1620200000380

"Xây dựng và tổ chức thực hiện các NQ của TW đánh giá-thực trạng và giải pháp"


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: PGS-TS Đàm Đức Vượng

4

Mã: 1620200000434

20 năm đổi mới thực hiện tiến bộ công bằng xã hội và phát triển văn hóa


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Nguyễn Khoa Điềm

5

Mã: 1620200000526

25 năm quan hệ Việt Nam-Nhật Bản 1973-1998


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn Quốc gia

6

Mã: 1620200000618

25 vấn đề lý luận trong công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Cục lý luận ban tuyên truyền ĐCSTQ

7

Mã: 1620200000762

323 câu hỏi và trả lời về cán bộ và công tác cán bộ


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia

8

Mã: 1620200000892

40 năm Ban cán sự Đảng Ngoài nước (1961 - 2001)


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Ban Cán sự Đảng Ngoài nước

9

Mã: 1620200000908

50 nam de cuong van hoa Viet Nam


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Trung tam Khoa hoc xa hoi va nhan van quoc gia

10

Mã: 1620200001042

50 năm hội mỹ thuật Việt Nam


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: NXB mỹ thuật Hà Nội

11

Mã: 1620200001110

60 năm tác phẩm sửa đổi lối làm việc


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Báo Điện tử Đảng cộng sản Việt Nam

12

Mã: 1620200001226

An ninh Đông Nam Á trong thiên niên kỷ mới


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Học viện chính trị quân sự

13

Mã: 1620200001356

Ba cơ chế thị trường, nhà nước và cộng đồng. Ứng dụng cho Việt Nam


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Đặng Kim Sơn

14

Mã: 1620200001400

Bách khoa thư Hồ Chí Minh: Hồ Chí Minh với giáo dục - đào tạo


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: NXB Từ điển Bách khoa

15

Mã: 1620200001592

Ban Khoa giáo Trung ương 30 năm xây dựng và phát triển 1968 – 1998


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Ban Khoa giáo Trung ương

16

Mã: 1620200001684

Bản kiến nghị


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: ĐTĐL-2005/16

17

Mã: 1620200001738

Bản kiến nghị "Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong thời kỳ mới".


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: TS. Đỗ Quang Tuấn

18

Mã: 1620200001868

Bản kiến nghị "Thời đại chúng ta và sức sống của Chủ nghĩa Mác-Lênin"


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: KHXH.01- Hội đồng lý luận TW

19

Mã: 1620200001974

Bản kiến nghị của đề tài KH08-02


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: KX 08-02 Tháng 6-2005

20

Mã: 1620200002056

Bản kiến nghị của đề tài KH08-12


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Tháng 6-2005