1

Mã: 1620210124724

Công tác tư tưởng trong điều kiện hiện nay - Thực trạng, vấn đề đặt ra và giải pháp


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương

2

Mã: 1620210124816

Cương lĩnh và Chiến lược của Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1930 đến nay


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
✩ Năm xuất bản: 2009
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật

3

Mã: 1620200125120

Định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn mới đang đặt ra (Tập 1)


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: GS.TS Nguyễn Xuân Thắng - PGS.TS. Nguyễn Viết Thông - TS. Đinh Quang Ty - TS. Lê Minh Nghĩa
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật

4

Mã: 1620200125014

Định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn mới đang đặt ra (Tập 2)


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: GS.TS Nguyễn Xuân Thắng - PGS.TS. Nguyễn Viết Thông - TS. Đinh Quang Ty - TS. Lê Minh Nghĩa
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật

5

Mã: 1620200124574

Giữ vững độc lập, tự chủ trong hội nhập Quốc tế


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: PGS.TS Vũ Văn Hiền
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật

6

Mã: 1620210124588

Hồ Chí Minh Vĩ đại một con người


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: GS. Trần Văn Giàu
✩ Năm xuất bản: 2010
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Mô tả: $c791tr.

7

Mã: 1620200125298

Một số vấn đề lý luận - thực tiễn cấp thiết liên quan trực tiếp đến đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Thạo - PGS.TS. Nguyễn Viết Thông
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật

8

Mã: 1620200124260

Niên giám khóa năm 2019


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Hội đồng lý luận trung ương
✩ Nhà xuất bản: 02

9

Mã: 1620200124338

Phát huy dân chủ, tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: GS.TS Nguyễn Phú Trọng
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật

10

Mã: 1620200124956

Phát triển văn hóa sức mạnh nội sinh của dân tộc trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập Quốc tế


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: GS.TS. Phùng Hữu Phú
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật

11

Mã: 1620200124628

Phê phán các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng, cương lĩnh đường lối của Đảng Cộng Sản Việt Nam


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Hội đồng lý luận trung ương
✩ Nhà xuất bản: 02

12

Mã: 1620200124802

Từ điểm Hồ Chí Minh học


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: PGS.TS Tạ Ngọc Tấn
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật

13

Mã: 1620200124192

Tuyên ngôn của Đảng Cộng Sản giá trịlý luận và thực tiễn trong thời đại ngày nay


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Hội đồng lý luận trung ương
✩ Nhà xuất bản: 02

14

Mã: 1620200124444

Về các mối quan hệ lớn cần được giải quyết tốt trong quá trình đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: GS.TS Nguyễn Phú Trọng
✩ Nhà xuất bản: 02

15

Mã: 1620210124632

Về cách mạng Việt Nam trong thời đại ngày nay


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Nguyễn Đức Bình

16

Mã: 1620200123942

Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong tình hình mới


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Hội đồng Lý Luận Trung Ương
✩ Nhà xuất bản: 02