1

Mã: 1620230129396

30 năm đổi mới và phát triển ở Việt Nam


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Đinh Thế Huynh - ch.b. ; Phùng Hữu Phú - ch.b. ; Lê Hữu Nghĩa - ch.b. ; Vũ Văn Hiền - ch.b. ; Nguyễn Viết Thông - ch.b
✩ Năm xuất bản: 2015
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Mô tả: $a476tr$c24cm
✩ Tóm tắt: Khái quát bối cảnh trong nước và quốc tế tác động đến quá trình hình thành, phát triển đường lối đổi mới của Đảng; phân tích quá trình đổi mới, phát triển trên một số lĩnh vực chủ yếu ở nước ta như nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển văn hoá-xã hội; đường lối và chính sách đối ngoại, hội nhập quốc tế, bảo vệ tổ quốc...

2

Mã: 1620230131238

30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
✩ Năm xuất bản: 2020
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Mô tả: $a375tr.,$c24cm
✩ Tóm tắt: Trình bày sự phát triển nhận thức lý luận chung về chủ nghĩa xã hội qua 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, nhận thức và thực tiễn phát triển trên các lĩnh vực qua 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991 và đánh giá tổng quát, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, vấn đề đặt ra và đề xuất, kiến nghị.

3

Mã: 1620230130392

Bác Hồ với hoạt động văn hóa nghệ thuật


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Khắc Tuế
✩ Năm xuất bản: 2017
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Mô tả: $a120tr.$c21cm
✩ Tóm tắt: Gồm 18 câu chuyện kể về tình cảm của Hồ Chí Minh đối với giới văn nghệ sĩ và các hoạt động văn hoá nghệ thuật.

4

Mã: 1620230130408

Bác Hồ với nông dân


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Nguyễn Văn Dương
✩ Năm xuất bản: 2013
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Mô tả: $a208tr.,$c21cm
✩ Tóm tắt: Gồm những câu chuyện cảm động nêu lên tình cảm của Bác Hồ đối với nông dân cũng như tình cảm nồng hậu, kính trọng của người dân đối với Bác Hồ.

5

Mã: 1620230130538

Bác Hồ với tuổi trẻ


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Vũ Kỳ
✩ Năm xuất bản: 2014
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia ; Thanh niên
✩ Mô tả: $a80tr.,$c21cm
✩ Tóm tắt: Những mẩu chuyện nói lên tình cảm trìu mến, tin yêu, sự chỉ bảo tỉ mỉ, ân cần, sâu sắc mà gần gũi thân thương của Bác Hồ với tuổi trẻ Việt Nam.

6

Mã: 1620230131306

Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban chấp hành Trung ương, Tiểu ban văn kiện đại hội XIII
✩ Năm xuất bản: 2020
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Mô tả: $a191tr.,$c19cm
✩ Tóm tắt: Toàn văn "Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011" của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, chia thành các phần: Bối cảnh thực hiện cương lĩnh 2011; nhận thức và thực tiễn 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011, nhìn lại 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991; những đề xuất và kiến nghị.

7

Mã: 1620230129532

Báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên xã hội chủ nghĩa (1991-2001)


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban chấp hành Trung ương
✩ Năm xuất bản: 2010
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Tóm tắt: Báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (1991-2011) là kết quả nghiên cứu rất công phu, nghiêm túc, có nội dung phong phú, liên quan đến các vấn đề cơ bản về quan điểm, đường lối, chiến lược của cách mạng nước ta. Đây là công trình tổng kết có giá trị lý luận - thực tiễn quý báu, thể hiện bước tiến mới về tư duy lý luận của Đảng ta.

8

Mã: 1620230129402

Báo cáo Tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986-2016)


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Không
✩ Năm xuất bản: 2015
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Mô tả: $a258tr$c19cm
✩ Tóm tắt: Trình bày quá trình phát triển đường lối đổi mới của Đảng qua 30 năm. Những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân và bài học 30 năm đổi mới về các mặt kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hệ thống chính trị, xây dựng Đảng.... Tiếp tục phát triển lý luận về đổi mới theo con đường xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công cuộc đổi mới từ nay đến năm 2030.

9

Mã: 1620230131412

Bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng (Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp quốc gia) Tập 1


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Bộ Công an
✩ Năm xuất bản: 2021
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Mô tả: $a519tr.,
✩ Tóm tắt: Cuốn sách tập hợp các bài tham luận tại Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng” do Bộ Công an và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức. Nội dung các tham luận đã tập trung phân tích, làm rõ hơn những vấn đề chung về không gian mạng và bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng; đánh giá thực trạng của hoạt động sử dụng không gian mạng trong bảo vệ an ninh quốc gia hiện nay; rút ra bài học kinh nghiệm, phương hướng, giải pháp và khuyến nghị nhằm phát huy vai trò của nhân dân, của các lực lượng nòng cốt trong bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng.

10

Mã: 1620230131542

Biên niên sử thế giới cận - hiện đại


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
✩ Năm xuất bản: 2020
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Mô tả: $a207tr.,$c21cm
✩ Tóm tắt: Hệ thống diễn tiến các sự kiện lịch sử thế giới theo thời gian: biên niên sử thế giới cận đại (từ năm 1500 đến 1917) và biên niên sử thế giới hiện đại (từ năm 1918 đến 2020)

11

Mã: 1620230131696

Biển, đảo Việt Nam những thông tin cơ bản - Tập 1


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Nguyễn Chu Hồi
✩ Năm xuất bản: 2020
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Mô tả: $a204tr.,$c21cm
✩ Tóm tắt: Trình bày dưới dạng hỏi đáp, phân tích làm rõ các vấn đề về: biển và đại dương với sự sống của loài người; vị thế và vai trò của Biển Đông; trong vùng biển Việt Nam; biển với phát triển kinh tế biển xanh và bền vững.

12

Mã: 1620230131788

Biển, đảo Việt Nam những thông tin cơ bản - Tập 2


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Nguyễn Chu Hồi
✩ Năm xuất bản: 2020
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Mô tả: $a148tr.,$c21cm
✩ Tóm tắt: Gồm những câu hỏi đáp, phân tích làm rõ các vấn đề về đa dạng sinh học và nguồn lợi hải sản, các hệ sinh thái tiêu biểu ở biển và ven biển nước ta, tài nguyên năng lượng và khoáng sản rắn ở vùng biển nước ta, các dạng tài nguyên biển khác.

13

Mã: 1620230131870

Chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Uỷ ban Biên giới quốc gia
✩ Năm xuất bản: 2013
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Mô tả: $a56tr.: ảnh$c21cm
✩ Tóm tắt: Tóm lược những vấn đề cơ bản về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thời Pháp thuộc cũng như từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay.

14

Mã: 1620230131924

Chuẩn bị thật tốt Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Nguyễn Phú Trọng
✩ Năm xuất bản: 2020
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Mô tả: $a195tr.,$c19cm
✩ Tóm tắt: Gồm một số bài viết, bài phát biểu và trả lời phỏng vấn của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo về công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Giới thiệu một số văn bản của Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

15

Mã: 1620230132020

Cương lĩnh chính trị - Ngọn cờ tư tưởng lý luận chỉ đạo sự nghiệp cách mạng của chúng ta


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Nguyễn Phú Trọng
✩ Năm xuất bản: 2011
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Mô tả: $a95tr.:$c20cm
✩ Tóm tắt: Hệ thống những quan điểm lí luận chính trị cơ bản của Đảng được thể hiện trong các bản cương lĩnh Chính trị từ năm 1930 đến nay. Sự phát triển nhận thức của Đảng qua các giai đoạn cách mạng. Những nội dung bổ sung, phát triển cương lĩnh năm 1991 tại đại hội XI của Đảng.

16

Mã: 1620230129778

Cương lĩnh chính trị ngọn cờ tư tưởng lý luận chỉ đạo sự nghiệp cách mạng của chúng ta


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Nguyễn Phú Trọng
✩ Năm xuất bản: 2011
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Mô tả: $a95tr.,$c19cm
✩ Tóm tắt: Hệ thống những quan điểm lí luận chính trị cơ bản của Đảng được thể hiện trong các bản cương lĩnh Chính trị từ năm 1930 đến nay. Sự phát triển nhận thức của Đảng qua các giai đoạn cách mạng. Những định hướng bổ sung, phát triển, hoàn thiện quan điểm, đường lối của Đảng trên con đường xây dựng và phát triển đất nước.

17

Mã: 1620210124816

Cương lĩnh và Chiến lược của Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1930 đến nay


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
✩ Năm xuất bản: 2009
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật

18

Mã: 1620230128726

Cương lĩnh và chiến lược của Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1930 đến nay


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia phối hợp với một số nhà nghiên cứu của Hội đồng lý luận Trung ương và Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh
✩ Năm xuất bản: 2009
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Tóm tắt: Cũng như các đảng cách mạng khác, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng, lãnh đạo xã hội bằng cương lĩnh, chiến lược, các định hướng về chính sách và chủ trương công tác, bằng tuyên truyền, thuyết phục, vận động, tổ chức và kiểm tra, bằng hành động tiên phong gương mẫu của đảng viên, mà trước hết là cương lĩnh, chiến lược - những văn kiện cơ bản xác định mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng. Cương lĩnh và chiến lược cách mạng của Đảng ta được xây dựng trên cơ sở lý luận Mác – Lênin phù hợp với hoàn cảnh thực tế của đất nước và quốc tế qua mỗi thời kỳ cách mạng. Việc xây dựng và thông qua cương lĩnh cách mạng và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội hoàn chỉnh có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với cách mạng trong một thời kỳ tương đối dài, không chỉ đặt nền tảng chính trị, tư tưởng cho mọi hoạt động của Đảng, Nhà nước và xã hội mà còn có vai trò chỉ đạo trong quá trình soạn thảo các văn kiện Đại hội Đảng, các Hội nghị Trung ương.

19

Mã: 1620230129686

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội: Bổ sung, phát triển năm 2011


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Không
✩ Năm xuất bản: 2012
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Mô tả: $a35tr.$c19cm
✩ Tóm tắt: Khái quát về quá trình cách mạng và những bài học kinh nghiệm trong công cuộc xây dựng đất nưới và quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; những định hướng lớn về phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; hệ thống chính trị và vai trò lãnh đạo của Đảng.

20

Mã: 1620230128276

Đảng cộng sản Việt Nam 80 năm xây dựng và phát triển


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Trần Trọng Thơ
✩ Năm xuất bản: 2010
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Mô tả: $a1227tr.$c24cm
✩ Tóm tắt: Khái quát sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Vai trò lãnh đạo của Đảng trong những năm đấu tranh giành chính quyền, cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, cách mạng xã hội chủ nghĩa, trong công cuộc đổi mới và hội nhập. Những hoạt động của Đảng Cộng Sản Việt Nam với phong trào cách mạng thế giới.

Tổng số trang: 4 - [2] [3] [4]