1

Mã: 1620200002988

Bản kiến nghị Tổng luận âm mưu, ý đồ chiến lược và hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia của các thế lực thù địch trong thời gian tới-đối sách của ta


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: KX.07 TS Nguyễn Khánh Toàn

2

Mã: 1620200012956

BCTH Tổng luận âm mưu, ý đồ chiến lược và hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia của các thế lực thù địch trong thời gian tới-đối sách của ta


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: KX.07

3

Mã: 1620200013052

BCTH Tổng luận âm mưu, ý đồ chiến lược và hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia của các thế lực thù địch trong thời gian tới-đối sách của ta.


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: KX.07

4

Mã: 1620200014820

BCTT Tổng luận âm mưu, ý đồ chiến lược và hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia của các thế lực thù địch trong thời gian tới-đối sách của ta


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: KX.07

5

Mã: 1620200026816

Chương trình khoa học cấp Nhà nước . Báo cáo những điểm mới qua hơn 2 năm thực hiện chương trình khoa học cấp Nhà nước KX.07


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: KX.07

6

Mã: 1620200070420

Kỷ yếu Mỹ tấn công IRAC. Hậu quả của nó đối với cục diện thế giwos, khu vực và an ninh quốc gia VN


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Bộ công an KX.07

7

Mã: 1620200070512

Kỷ yếu Mỹ tấn công IRAC. Hậu quả của nó đối với cục diện thế giwos, khu vực và an ninh quốc gia VN tập II


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Bộ công an KX.07