1

Mã: 1620200004210

Báo cáo chuyên đề 7 . Vấn đề phát triển con người, nguồn nhân lực quan niệm và chính sách.


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: GS.VS Phạm Minh Hạc

2

Mã: 1620200006702

Báo cáo tóm tắt đề tài KHXH 04-04 "Chiến lsuwowcj phát triển toàn diện con người VN trong giai đoạn CNH, HĐH đất nước


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: GS.VS.TSKH Phạm Minh Hạc Hà Huy Thành

3

Mã: 1620200011942

BCCĐ 7. Vấn đề phát triển con người, nguồn nhân lực quan niệm và chính sách


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: GS.VS Phạm Minh Hạc

4

Mã: 1620200012024

BCCĐ 7. Vấn đề phát triển con người, nguồn nhân lực quan niệm và chính sách (Báo cáo tóm tắt).


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: GS.VS Phạm Minh Hạc

5

Mã: 1620200012192

BCCĐ 7. Vấn đề phát triển con người, nguồn nhân lực quan niệm và chính sách (BC tóm tắt). (Báo cáo tóm tắt).


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: GS.VS Phạm Minh Hạc

6

Mã: 1620200051450

Giáo dục nhân cách đào tạo nhân lực


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Phạm Minh Hạc

7

Mã: 1620200051542

Giáo dục thế giới đi vào thế kỷ XXI


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Phạm Minh Hạc, Trần Kiều...

8

Mã: 1620200051634

Giáo dục Việt Nam trước ngưỡng cửa thế kỷ XXI


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Phạm Minh Hạc

9

Mã: 1620200058732

KHXH 04-04 Cơ sở lý luận và thực tiễn của chiến lược phát triển toàn diện con người VN trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước.


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: GS.VS.TSKH Phạm Minh Hạc

10

Mã: 1620200060322

KHXH.04 Phát triển văn hóa, xây dựng con người trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước.


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: GS.TS Phạm Minh Hạc

11

Mã: 1620200101940

Tìm hiểu công tác khoa giáo trong tình hình mới


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Đặng Hữu, Đõ Nguyên Phương, Phạm Minh Hạc...

12

Mã: 1620200121788

Về phát triển toàn diện con người thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Phạm Minh Hạc

13

Mã: 1620200121818

Về phát triển văn hóa và xây dựng con người thởi kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Phạm Minh Hạc - Nguyễn Khoa Điềm