1

Mã: 1620200006184

Báo cáo sơ bộ cuộc khảo sát hệ thống chính trị cấp xã nhìn từ phía người dân. (Bản tóm tắt).


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: PGS.TS Trần Kiều

2

Mã: 1620200014790

BCTT Thực trạng và giải pháp giáo dục đạo đức, tư tưởng chính trị, lối sống cho thanh niên học sinh, sinh viên trong CLPT toàn diện con người VN...


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: PGS.TS Trần Kiều

3

Mã: 1620200058862

KHXH 04-07 CĐ Thực trạng và giải pháp giáo dục đạo đức, tư tưởng chính trị, lối sống cho TN học sinh, sinh viên ...


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: PGS.TS Trần Kiều

4

Mã: 1620200058978

KHXH 04-07-CĐ Thực trạng và giải pháp giáo dục đạo đức, tư tưởng chính trị, lối sống cho TN học sinh, sinh viên .....


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: PGS.TS Trần Kiều

5

Mã: 1620200060476

KHXH.04.07-CĐ Thực trạng và giải pháp giáo dục đạo đức, tư tưởng chính trị, lối sống cho TN học sinh, sinh viên trong chiến lược .....


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: PGS.TS Trần Kiều