1

Mã: 1620200023990

Cẩm nang công tác tổ chức cán bộ dành cho các cấp ủy Đảng


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: NXB văn hóa - Thông tin

2

Mã: 1620200024010

Cẩm nang công tác tư tưởng, lý luận chính trị và báo chí trước yêu cầu mới


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: NXB Văn hóa - Thông tin

3

Mã: 1620200028902

Công tác tổ chức văn phòng và soạn thảo văn bẩn


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: NXB Văn hóa - Thông tin

4

Mã: 1620200055144

Hướng dẫn mới nhất hệ thống biểu mẫu mẫu soạn thảo văn bản (năm 2008)


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: NXB Văn hóa - Thông tin

5

Mã: 1620200055250

Hướng dẫn mới nhất về công tác tư tưởng - văn hóa dành cho cán bộ, báo cáo viên tuyên giáo các cấp


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: NXB Văn hóa - Thông tin

6

Mã: 1620200095416

Quyền giám sát của dân và các tổ chức chính trị - xã hội đối với cán bộ, công chức, đảng viên và bộ máy nhà nước


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: NXB Văn hóa - Thông tin

7

Mã: 1620200124086

Xây dựng, tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh trong tiến trình hội nhập


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: NXB văn hóa - Thông tin