1

Mã: 1620200024294

CĐ 04.08 Sự thống nhất trong đa dạng về bản sắc dân tộc trong xây dựng và phát triển nền văn hóa VN hiện nay. Báo cáo tóm tắt.


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: GS.TS Phan Hữu Dật

2

Mã: 1620200035962

ĐT 04-05: Những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách liên quan đến dân tộc, sắc tốc ở nước ta và trên thế giới.


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: GS.TS Phan Hữu Dật

3

Mã: 1620200037522

ĐT KHXH 04-05. Những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách liên quan đến dân tộc, sắc tốc ở nước ta và trên thế giới


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: GS.TS Phan Hữu Dật

4

Mã: 1620200059364

KHXH ĐT 04.08 Sự thống nhất trong đa dạng về bản sắc dân tộc trong xây dựng và phát triển nền văn hóa VN hiện nay.


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: GS.TS Phan Hữu Dật

5

Mã: 1620200059418

KHXH ĐT 06-09-CĐ Văn hóa và sự phát triển của CNTB ở các trung tâm chính của CNTB (Mỹ, Tây âu, Nhật Bản) Báo cáo tổng hợp


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: GS.TS Phan Hữu Dật