1

Mã: 1620200008782

Báo cáo về Chiến lược khoa học công nghệ và công nghiệp của Việt Nam.


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Dự án VIE/99/002

2

Mã: 1620200008812

Báo cáo về chiến lược phát triển xã hội và giảm đói nghèo ở nông thôn Việt Nam.


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Dự án VIE/99/002

3

Mã: 1620200009000

Báo cáo về Hội nhập tài chính Quốc tế.


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Dự án VIE/99/002

4

Mã: 1620200009178

Báo cáo về Nông nghiệp và phát triển nông thôn ở Việt Nam.


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Dự án VIE/99/002

5

Mã: 1620200066232

Kỷ yếu "Chế độ sở hữu và các thành phần kinh tế. Thế nào là bóc lột? Thế nào là tư ban tư nhân"


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Dự án VIE/99/002

6

Mã: 1620200071496

Kỷ yếu Vấn đề chế độ sở hữu và các thành phần KT. Thế nào là Bóc lột ? Thế nào là KTTB tư nhân ở nước ta ?


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Dự án VIE/99/002

7

Mã: 1620200104002

Tóm tắt các dự thảo BC hỗ trợ cho việc chuẩn bị một Chương trình phát triển Kinh tế - xã hội của Việt Nam đến năm 2010.


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Dự án VIE/99/002