1

Mã: 1620200001592

Ban Khoa giáo Trung ương 30 năm xây dựng và phát triển 1968 – 1998


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Ban Khoa giáo Trung ương

2

Mã: 1620200007518

Báo cáo tổng hợpXã hội hóa các lĩnh vực giáo duc, y tế, văn hóa .


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Ban khoa giáo Trung ương

3

Mã: 1620200008096

Báo cáo tổng kết công tác 2002. Phương hướng, nhiệm vụ 2003 của các Bộ, ngành trong khối khoa giao TW (tập III)


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Ban khoa giáo Trung ương

4

Mã: 1620200009468

Báo cáo xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Ban khoa giáo Trung ương

5

Mã: 1620200050842

dự thảo Báo cáo tổng kết công tác 2002. Phương hướng, nhiệm vụ 2003 của các Bộ, ngành trong khối khoa giao TW (tập I)


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Ban khoa giáo Trung ương

6

Mã: 1620200089668

Phấn đầu hoàn thành mục tiêu chống mù chữ - phổ cập tiểu học trong cả nước vào năm 2000


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Ban khoa giáo trung ương

7

Mã: 1620200101292

Tiến tới kiện toàn hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường ở Việt Nam


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Ban khoa giáo Trung ương

8

Mã: 1620200107966

Triển khai Nghị quyết Đại hội IX trong lĩnh vực khoa giáo


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Ban Khoa giáo Trung ương