1

Mã: 1620200009796

Bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Viện khoa học xã hội nhân văn quân sự

2

Mã: 1620200023518

Cải cách và sự phát triển


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Viện khoa học xã hội nhân văn quân sự

3

Mã: 1620200053218

Hồ Chí Minh bàn về quân sự


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Viện khoa học xã hội nhân văn quân sự

4

Mã: 1620200055892

Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong sự nghiệp bảo về tổ quốc xã hội chủ nghĩa hiện nay


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Viện khoa học xã hội nhân văn quân sự

5

Mã: 1620200056424

Khoa học xã hội và nhân văn quân sự với sự nghiệp bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Viện khoa học xã hội nhân văn quân sự

6

Mã: 1620200082140

Một số vấn đề về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội trong thời kỳ mới


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Viện khoa học xã hội nhân văn quân sự

7

Mã: 1620200082904

Nâng cao chất lượng đề tài khoa học xã hội và nhân văn quân sự


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Viện khoa học xã hội nhân văn quân sự

8

Mã: 1620200102718

Tìm hiểu văn hóa giữ nước việt nam


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự