1

Mã: 1620200016398

Bộ luật lao động của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: NXB Lao động - xã hội

2

Mã: 1620200016442

Bộ văn kiện các cam kết của Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới - WTO. Tập I


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: NXB Lao động - xã hôi

3

Mã: 1620200016534

Bộ văn kiện các cam kết của Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới - WTO. Tập II


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: NXB Lao động - xã hôi

4

Mã: 1620200021200

Các luật mới nhất của Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9, thứ 10, khóa XI


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: NXB Lao động - xã hội

5

Mã: 1620200022962

Các văn bản pháp luật mới nhất của Quốc hội khóa XI phiên họp lần thứ VIII đã thông qua


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: NXB Lao động - xã hội

6

Mã: 1620200034224

Đổi mới và tiếp tục hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền các cấp


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: NXB Lao động - xã hội

7

Mã: 1620200077368

Lịch sử chính sách khoa học và công nghệ Nhật Bản


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: NXB Lao động - xã hội

8

Mã: 1620200082898

Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra tại các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp, ngành, nghề trong tình hình mới.


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: NXB Lao động - xã hội

9

Mã: 1620200087626

Những điều cần biết về các chế độ, chinh sách, quy định mới nhất quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức và người lao động


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: NXB Lao động - Xã hội

10

Mã: 1620200087770

Những điều cần biết về các quy định mới Công tác thanh tra kiểm tra của Đảng và Nhà nước


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: NXB Lao động - xã hội

11

Mã: 1620200109380

Tư liệu kinh tế các nước thành viên ASEAN


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: NXB Lao động - xã hội