1

Mã: 1620200028254

Cơ cấu thành phần kinh tế ở nước ta hiện nay. Lý luận, thực trạng và giải pháp


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Lương Xuân Quỳ

2

Mã: 1620200057322

KHXH 02 Báo cáo tổng hợp "Về cơ cấu các thành phần kinh tế trong cơ chế thị trường theo định hướng XHCN ở nước ta"


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: GS.TSKH Lương Xuân Quỳ

3

Mã: 1620200059982

KHXH.03.01 Bản kiến nghị "Về cơ cấu các thành phần kinh tế trong cơ chế thị trương theo định hướng XHCN ở nước ta".


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: GS.TSKH Lương Xuân Quỳ

4

Mã: 1620200060018

KHXH.03-01 Bản kiến nghị "Về cơ cấu các thành phần kinh tế trong cơ chế thị trường theo định hướng XHCN ở nước ta"


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: GS.TSKH Lương Xuân Quỳ

5

Mã: 1620200060834

KHXH03- 01 Bản kiến nghị "Về cơ cấu các thành phần kinh tế trong cơ chế thị trường theo định hướng XHCN ở nước ta ".


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: GS.TS Lương Xuân Quỳ

6

Mã: 1620200060940

KHXH03- 01 Báo cáo tổng hợp "Về cơ cấu các thành phần kinh tế trong cơ chế thị trường theo định hướng XHCN ở nước ta"


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: GS.TS Lương Xuân Quỳ

7

Mã: 1620200061084

KHXH03- 01 BC tóm tắt "Về cơ cấu các thành phần kinh tế trong cơ chế thị trường theo định hướng XHCN ở nước ta".


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: GS-TS Lương Xuân Quỳ

8

Mã: 1620200061152

KHXH03- 01 BC tóm tắt "Về cơ cấu các thành phần kinh tế trong cơ chế thị trường theo định hướng XHCN ở nước ta".


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: GS-TSKH Lương Xuân Quỳ

9

Mã: 1620200061398

KHXH03 Bản kiến nghị "Về cơ cấu các thành phần kinh tế trong cơ chế thị trường theo định hướng XHCN ở nước ta"


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: GS-TS Lương Xuân Quỳ

10

Mã: 1620200093320

Quản lý nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: GS.TSKH Lương Xuân Quỳ

11

Mã: 1620200123676

Xây dựng quan hệ sản xuất định hướng xã hội chủ nghĩa và thực hiện tiến bộ công bằng xã hội ở Việt Nam


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Lương Xuân Quỳ