1

Mã: 1620230131238

30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
✩ Năm xuất bản: 2020
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Mô tả: $a375tr.,$c24cm
✩ Tóm tắt: Trình bày sự phát triển nhận thức lý luận chung về chủ nghĩa xã hội qua 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, nhận thức và thực tiễn phát triển trên các lĩnh vực qua 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991 và đánh giá tổng quát, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, vấn đề đặt ra và đề xuất, kiến nghị.

2

Mã: 1620200005668

Báo cáo khảo sát về


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Hội đồng lý luận Trung ương

3

Mã: 1620200005712

Báo cáo khảo sát về "Vấn đề Đảng viên làm kinh tế tư bản tư nhân"


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Hội đồng lý luận Trung ương

4

Mã: 1620200026922

Chuyên đề nghiên cứu Tác động nhiều mặt của toàn cầu hóa đến công cuộc phát triển của nước ta.


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Hội đồng lý luận Trung ương

5

Mã: 1620200027042

Chuyên đề nghiên cứu Tác động nhiều mặt của toàn cầu hóa đến công cuộc phát triển của nước ta. dự thảo 3


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Hội đồng lý luận Trung ương

6

Mã: 1620200027110

Chuyên đề thông tin quan niệm hiện nay của một số Đảng cộng sản về CNXH. Phần I Văn kiện của bốn Đảng (1.ĐCS Cu Ba).


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Hội đồng lý luận Trung ương

7

Mã: 1620200027226

Chuyên đề thông tin quan niệm hiện nay của một số Đảng cộng sản về CNXH. Phần I Văn kiện của bốn Đảng (1.ĐCS Nhật Bản).


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Hội đồng lý luận Trung ương

8

Mã: 1620200027356

Chuyên đề thông tin quan niệm hiện nay của một số Đảng cộng sản về CNXH. Phần I Văn kiện của bốn Đảng (1.ĐCS Pháp).


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Hội đồng lý luận Trung ương

9

Mã: 1620200027400

Chuyên đề thông tin quan niệm hiện nay của một số Đảng cộng sản về CNXH. Phần I Văn kiện của bốn Đảng (4.ĐCS Liên bang Nga).


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Hội đồng lý luận Trung ương

10

Mã: 1620200027592

Chuyên đề thông tin quan niệm hiện nay của một số Đảng cộng sản về CNXH. Phần II Phát biểu của Lãnh đạo bốn Đảng (4.ĐCS Liên bang Nga).


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Hội đồng lý luận Trung ương

11

Mã: 1620200027684

Chuyên đề thông tin quan niệm hiện nay của một số Đảng cộng sản về CNXH. Phần III Ý kiến sơ bộ về quan niệm của bốn Đảng.


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Hội đồng lý luận Trung ương

12

Mã: 1620200027868

Chuyên đềnghiên cứu Tác động nhiều mặt của toàn cầu hóa đến công cuộc phát triển của nước ta


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Hội đồng lý luận Trung ương

13

Mã: 1620210124724

Công tác tư tưởng trong điều kiện hiện nay - Thực trạng, vấn đề đặt ra và giải pháp


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương

14

Mã: 1620210124816

Cương lĩnh và Chiến lược của Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1930 đến nay


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
✩ Năm xuất bản: 2009
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật

15

Mã: 1620230128726

Cương lĩnh và chiến lược của Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1930 đến nay


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia phối hợp với một số nhà nghiên cứu của Hội đồng lý luận Trung ương và Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh
✩ Năm xuất bản: 2009
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Tóm tắt: Cũng như các đảng cách mạng khác, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng, lãnh đạo xã hội bằng cương lĩnh, chiến lược, các định hướng về chính sách và chủ trương công tác, bằng tuyên truyền, thuyết phục, vận động, tổ chức và kiểm tra, bằng hành động tiên phong gương mẫu của đảng viên, mà trước hết là cương lĩnh, chiến lược - những văn kiện cơ bản xác định mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng. Cương lĩnh và chiến lược cách mạng của Đảng ta được xây dựng trên cơ sở lý luận Mác – Lênin phù hợp với hoàn cảnh thực tế của đất nước và quốc tế qua mỗi thời kỳ cách mạng. Việc xây dựng và thông qua cương lĩnh cách mạng và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội hoàn chỉnh có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với cách mạng trong một thời kỳ tương đối dài, không chỉ đặt nền tảng chính trị, tư tưởng cho mọi hoạt động của Đảng, Nhà nước và xã hội mà còn có vai trò chỉ đạo trong quá trình soạn thảo các văn kiện Đại hội Đảng, các Hội nghị Trung ương.

16

Mã: 1620200031414

Đẩy mạnh xây dựng văn hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế. Kinh nghiệm Việt Nam, kinh nghiệm Trung Quốc


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Hội đồng lý luận Trung ương

17

Mã: 1620200033920

Đổi mới và phát triển ở VN một số vấn đề lý luận và thực tiễn. TH bảo cáo tình hình triển khai của các đề tài nhánh .


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Hội đồng lý luận Trung ương

18

Mã: 1620200038550

ĐT KHXH 06-09 Kỷ yếu "Kinh tế thị trường và định hướng XHCN"


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Hội đồng lý luận Trung ương

19

Mã: 1620200038642

ĐT KHXH 06-09 Kỷ yếu HTKH "Kinh tế thị trường và định hướng XHCN "


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Hội đồng lý luận Trung ương

20

Mã: 1620200042472

ĐT. Xây dựng và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Trung ương Đảng-Thực trạng và giải pháp


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Hội đồng lý luận Trung ương

Tổng số trang: 4 - [2] [3] [4]