1

Mã: 1620200003152

Bản kiến nghị. Đổi mới và phát triển ở Việt Nam một số vấn đề lý luận và thực tiễn


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: ĐTĐL-2003/18 GS.TS Nguyễn Phú Trọng

2

Mã: 1620200033784

Đổi mới và phát triển ở Việt Nam một số vấn đề lý luận và thực tiễn


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: ĐTĐL-2003/18 GS.TS Nguyễn Phú Trọng

3

Mã: 1620200033814

Đổi mới và phát triển ở Việt Nam. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: GS.TS Nguyễn Phú Trọng

4

Mã: 1620200036334

ĐT Đổi mới và phát triển ở Việt Nam. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: GS.TS Nguyễn Phú Trọng

5

Mã: 1620200078266

Luận cứ khoa học cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nhằm đắp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: PGS.TS Nguyễn Phú Trọng

6

Mã: 1620200124338

Phát huy dân chủ, tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: GS.TS Nguyễn Phú Trọng
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật

7

Mã: 1620200124444

Về các mối quan hệ lớn cần được giải quyết tốt trong quá trình đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: GS.TS Nguyễn Phú Trọng
✩ Nhà xuất bản: 02