1

Mã: 1620200004036

Báo cáo chuyên đề . Những vấn đề nổi bật của các ĐCS cầm quyền. Kinh nghiệm XD Đảng trong sạch .....


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: GS.Đặng Xuân Kỳ

2

Mã: 1620200004722

Báo cáo chuyên đề tóm tắt . Ngân sách, kinh nghiệm việc xây dựng kế hoạch, quản lý, phân công và phân phối ngân sách của các nước nói chung, của Việt Nam nói riêng.


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: GS.Đặng Xuân Kỳ

3

Mã: 1620200010594

BC tóm tắt Những vấn đề nổi bật của các ĐCS cầm quyền. Kinh nghiệm XD Đảng trong sạch .....


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: GS.Đặng Xuân Kỳ

4

Mã: 1620200010686

BC tóm tắt Những vấn đề nổi bật của các ĐCS cầm quyền. Kinh nghiệm XD Đảng trong sạch ..... BC tóm tắt


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: GS.Đặng Xuân Kỳ

5

Mã: 1620200011294

BCCĐ 4. Kinh nghiệm xây dựng Đảng cầm quyền của Đảng cộng sản Trung Quốc.


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: GS.Đặng Xuân Kỳ

6

Mã: 1620200011324

BCCĐ 4. Kinh nghiệm xây dựng Đảng cầm quyền của Đảng cộng sản Trung Quốc. (báo cáo tóm tắt).


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: GS.Đặng Xuân Kỳ

7

Mã: 1620200063842

KX.03.10 Bản kiến nghị "Một số vấn đề lý luận về xây dựng Đảng đối với Đảng cầm quyền lãnh đạo sự nghieepjxaay dựng CNXH".


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: GS.Đặng Xuân Kỳ

8

Mã: 1620200064382

KX.03-10 "Một số vấn đề lý luận về xây dựng Đảng đối với một Đảng cầm quyền lãnh đạo sự nghiệp xây dựng CNXH"


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: GS.Đặng Xuân Kỳ

9

Mã: 1620200064436

KX.03-10 Kiến nghị " Một số vấn đề lý luận về xây dựng Đảng đối với một Đảng cầm quyền lãnh đạo sự nghiệp xây dựng CNXH"


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: GS.Đặng Xuân Kỳ

10

Mã: 1620200064528

KX.03-10 tóm tắt Một số vấn đề lý luận về xây dựng Đảng đối với một Đảng cầm quyền lãnh đạo sự nghiệp xây dựng CNXH".


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: GS.Đặng Xuân Kỳ