1

Mã: 1620200045626

ĐTKHXH 03.09 Vai trò của chính phủ trong thức đẩy hoạt động nghiên cứu và triển khai ở một số nước.


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: GS. Phạm Tất Dong

2

Mã: 1620200045916

ĐTKHXH 03-09 Chính sách phát triển nhân lực khoa học và công nghệ ở một số nước.


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: GS. Phạm Tất Dong

3

Mã: 1620200046074

ĐTKHXH 03-09 Hệ thống tổ chức nghiên cứu và triển khai của một số nước.


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: GS. Phạm Tất Dong

4

Mã: 1620200046142

ĐTKHXH 03-09 Kinh nghiệm xây dựng các chương trình khoa học và công nghệ ở một số nước.


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: GS. Phạm Tất Dong

5

Mã: 1620200046258

ĐTKHXH 03-09 Nghiên cứu thực trạng đội ngũ trí thức nữ khoa học xã hội và nhân văn TP HCM.


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: GS. Phạm Tất Dong

6

Mã: 1620200046388

ĐTKHXH 03-09 Thực trạng đội ngũ trí thức cao tuổi và trí thức nghỉ hưu.


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: GS. Phạm Tất Dong

7

Mã: 1620200046432

ĐTKHXH 03-09 Thực trạng đội ngũ trí thức khoa học và CN trong biên chế Nhà nước.


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: GS. Phạm Tất Dong

8

Mã: 1620200046524

ĐTKHXH 03-09 Thực trạng đội ngũ trí thức khoa học và CN trong các DN ngoài Quốc doanh và làm nghề tự do.


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: GS. Phạm Tất Dong

9

Mã: 1620200046616

ĐTKHXH 03-09 Thực trạng đội ngũ trí thức làm công tác lãnh đạo, quản lý


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: GS. Phạm Tất Dong

10

Mã: 1620200046760

ĐTKHXH 03-09 Thực trạng đội ngũ trí thức văn nghệ sĩ và trí thức nhà báo.


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: GS. Phạm Tất Dong

11

Mã: 1620200046890

ĐTKHXH 03-09 Tổng luận kinh nghiệm phát triển kinh tế Đài loan.


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: GS. Phạm Tất Dong

12

Mã: 1620200046906

ĐTKHXH 03-09 Tổng luận nhận dạng sự thần kỳ kinh tế Nam Hàn


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: GS. Phạm Tất Dong

13

Mã: 1620200047026

ĐTKHXH 03-09 Xây dựng đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ đầu đàn ở một số nước


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: GS. Phạm Tất Dong

14

Mã: 1620200047194

ĐTKHXH 03-09Chính sách đối với trí thức khoa học và công nghệ ở Hàn Quốc, Thái Lan, Công hóa Nhân dân Trung Hoa


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: GS. Phạm Tất Dong

15

Mã: 1620200047200

ĐTKHXH 03-09Quá trình hình thành và phát triển đội ngũ trí thức VN qua các triều đại và các triều đại nói về vị trí của trí thức


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: GS. Phạm Tất Dong

16

Mã: 1620200047958

ĐTKHXH 06.01 Công nhân thế giới cuối thế kỷ


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: GS. Phạm Tất Dong