1

Mã: 1620200007754

Báo cáo tổng kết các chương trình khoa học và công nghệ cấp NN 1996-2000


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Bộ khoa học và công nghệ

2

Mã: 1620200007884

Báo cáo tổng kết các chương trình khoa học và công nghệ cấp NN 1996-2000 (BC tóm tắt)


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Bộ khoa học và công nghệ

3

Mã: 1620200007990

Báo cáo tổng kết các chương trình khoa học xã hội cấp nhà nước giai đoạn 1996-2000


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Bộ khoa học và công nghệ

4

Mã: 1620230129150

Sách Vàng Sáng tạo Việt Nam 2021


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Ban thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ
✩ Nhà xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật
✩ Tóm tắt: Từ 151 công trình, giải pháp sáng tạo khoa học - công nghệ do các bộ, ngành, tỉnh, thành phố giới thiệu và đề nghị, Ban Chỉ đạo tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam đã lựa chọn ra 76 công trình, giải pháp tiêu biểu vinh danh trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021.

5

Mã: 1620200110010

Tư tưởng và lý luận Hồ Chí Minh hành trang để định vị và đi tới tương lai


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Bộ khoa học và công nghệ