Chi tiết tài liệu: Trở về trang trước ⇒

Mã: 1620230129402

Báo cáo Tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986-2016)

Thông tin cơ bản


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Không
✩ Năm xuất bản: 2015
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Mô tả: $a258tr$c19cm
✩ Tóm tắt: Trình bày quá trình phát triển đường lối đổi mới của Đảng qua 30 năm. Những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân và bài học 30 năm đổi mới về các mặt kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hệ thống chính trị, xây dựng Đảng.... Tiếp tục phát triển lý luận về đổi mới theo con đường xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công cuộc đổi mới từ nay đến năm 2030.

Dữ liệu MARC21

⇩ Tải về

LEADER 00878nam a2200133 a 4500
001 1620230129402
005 20230922225700.7
008 230922 ||||| |||||||||||
082 0#
100 0 $aKhông
245 0 $aBáo cáo Tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986-2016)
260 $bChính trị Quốc gia$aH.:$c2015
300 $a258tr$c19cm
520 $aTrình bày quá trình phát triển đường lối đổi mới của Đảng qua 30 năm. Những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân và bài học 30 năm đổi mới về các mặt kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hệ thống chính trị, xây dựng Đảng.... Tiếp tục phát triển lý luận về đổi mới theo con đường xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công cuộc đổi mới từ nay đến năm 2030.
;