Chi tiết tài liệu: Trở về trang trước ⇒

Mã: 1620200033920

Đổi mới và phát triển ở VN một số vấn đề lý luận và thực tiễn. TH bảo cáo tình hình triển khai của các đề tài nhánh .

Thông tin cơ bản


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Hội đồng lý luận Trung ương

Dữ liệu MARC21 - không có dữ liệu

Tệp đính kèm