Chi tiết tài liệu: Trở về trang trước ⇒

Mã: 1620200001356

Ba cơ chế thị trường, nhà nước và cộng đồng. Ứng dụng cho Việt Nam

Thông tin cơ bản


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Đặng Kim Sơn

Dữ liệu MARC21 - không có dữ liệu

Tệp đính kèm