Chi tiết tài liệu: Trở về trang trước ⇒

Mã: 1620230128726

Cương lĩnh và chiến lược của Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1930 đến nay

Thông tin cơ bản


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia phối hợp với một số nhà nghiên cứu của Hội đồng lý luận Trung ương và Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh
✩ Năm xuất bản: 2009
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Tóm tắt: Cũng như các đảng cách mạng khác, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng, lãnh đạo xã hội bằng cương lĩnh, chiến lược, các định hướng về chính sách và chủ trương công tác, bằng tuyên truyền, thuyết phục, vận động, tổ chức và kiểm tra, bằng hành động tiên phong gương mẫu của đảng viên, mà trước hết là cương lĩnh, chiến lược - những văn kiện cơ bản xác định mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng. Cương lĩnh và chiến lược cách mạng của Đảng ta được xây dựng trên cơ sở lý luận Mác – Lênin phù hợp với hoàn cảnh thực tế của đất nước và quốc tế qua mỗi thời kỳ cách mạng. Việc xây dựng và thông qua cương lĩnh cách mạng và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội hoàn chỉnh có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với cách mạng trong một thời kỳ tương đối dài, không chỉ đặt nền tảng chính trị, tư tưởng cho mọi hoạt động của Đảng, Nhà nước và xã hội mà còn có vai trò chỉ đạo trong quá trình soạn thảo các văn kiện Đại hội Đảng, các Hội nghị Trung ương.

Dữ liệu MARC21

⇩ Tải về

LEADER 01825nam a2200121 a 4500
001 1620230128726
005 20230922114333.7
008 230921 ||||| |||||||||||
082 0#
100 0 $aNhà xuất bản Chính trị quốc gia phối hợp với một số nhà nghiên cứu của Hội đồng lý luận Trung ương và Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh
245 0 $aCương lĩnh và chiến lược của Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1930 đến nay
260 $bChính trị Quốc gia$aH.$c2009
520 $aCũng như các đảng cách mạng khác, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng, lãnh đạo xã hội bằng cương lĩnh, chiến lược, các định hướng về chính sách và chủ trương công tác, bằng tuyên truyền, thuyết phục, vận động, tổ chức và kiểm tra, bằng hành động tiên phong gương mẫu của đảng viên, mà trước hết là cương lĩnh, chiến lược - những văn kiện cơ bản xác định mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng.
Cương lĩnh và chiến lược cách mạng của Đảng ta được xây dựng trên cơ sở lý luận Mác – Lênin phù hợp với hoàn cảnh thực tế của đất nước và quốc tế qua mỗi thời kỳ cách mạng. Việc xây dựng và thông qua cương lĩnh cách mạng và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội hoàn chỉnh có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với cách mạng trong một thời kỳ tương đối dài, không chỉ đặt nền tảng chính trị, tư tưởng cho mọi hoạt động của Đảng, Nhà nước và xã hội mà còn có vai trò chỉ đạo trong quá trình soạn thảo các văn kiện Đại hội Đảng, các Hội nghị Trung ương.
;

Tệp đính kèm

1

Cuonglinh.pdf