Chi tiết tài liệu: Trở về trang trước ⇒

Mã: 1620200001738

Bản kiến nghị "Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong thời kỳ mới".

Thông tin cơ bản


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: TS. Đỗ Quang Tuấn

Dữ liệu MARC21 - không có dữ liệu

Tệp đính kèm