Chi tiết tài liệu: Trở về trang trước ⇒

Mã: 1620200060704

KHXH03 "Về lý luận, chính sách và giải pháp đổi mới tăng cường thành phần kinh tế Nhà nước"

Thông tin cơ bản


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: GS.TS Vũ Đình Bách

Dữ liệu MARC21 - không có dữ liệu

Tệp đính kèm