Chi tiết tài liệu: Trở về trang trước ⇒

Mã: 1620230134734

Vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, khó khăn nào cũng vượt qua

Thông tin cơ bản


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Nguyễn Phú Trọng
✩ Năm xuất bản: 2018
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Mô tả: $a800tr., 22tr. ảnh,$c24cm
✩ Tóm tắt: Tuyển chọn gần 100 bài nói, bài viết, bài phát biểu, bài phỏng vấn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ giữa năm 2015 đến nay với những nội dung về việc đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và chủ động, tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế

Dữ liệu MARC21

⇩ Tải về

LEADER 00959nam a2200133 a 4500
001 1620230134734
005 20231007213040.7
008 231007 ||||| |||||||||||
082 0#
100 0 $aNguyễn Phú Trọng
245 0 $aVững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, khó khăn nào cũng vượt qua
260 $bChính trị Quốc gia$c2018$aH.:
300 $c24cm$a800tr., 22tr. ảnh,
520 $aTuyển chọn gần 100 bài nói, bài viết, bài phát biểu, bài phỏng vấn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ giữa năm 2015 đến nay với những nội dung về việc đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và chủ động, tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế
;

Tệp đính kèm