Chi tiết tài liệu: Trở về trang trước ⇒

Mã: 1620230134642

Vững bước trên con đường đổi mới. T.2 - 2015 - 2017

Thông tin cơ bản


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Nguyễn Phú Trọng
✩ Năm xuất bản: 2020
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Mô tả: $a674tr.,$c24cm
✩ Tóm tắt: Tập hợp các bài viết, bài phát biểu, bài nói, trả lời phỏng vấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giai đoạn 2015-2017 về những vấn đề như: Đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới theo định hướng XHCN, xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu quả của hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc, hội nhập và hợp tác quốc tế, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh...

Dữ liệu MARC21

⇩ Tải về

LEADER 00929nam a2200133 a 4500
001 1620230134642
005 20231007212829.7
008 231007 ||||| |||||||||||
082 0#
100 0 $aNguyễn Phú Trọng
245 0 $aVững bước trên con đường đổi mới. T.2 - 2015 - 2017
260 $bChính trị Quốc gia$c2020$aH.:
300 $a674tr.,$c24cm
520 $aTập hợp các bài viết, bài phát biểu, bài nói, trả lời phỏng vấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giai đoạn 2015-2017 về những vấn đề như: Đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới theo định hướng XHCN, xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu quả của hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc, hội nhập và hợp tác quốc tế, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh...
;

Tệp đính kèm