Chi tiết tài liệu: Trở về trang trước ⇒

Mã: 1620210127886

Vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế

Thông tin cơ bản


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: KX.04.01/11-15
✩ Năm xuất bản: 2015
✩ Mô tả: $a300tr

Dữ liệu MARC21

⇩ Tải về

LEADER 004112a 2200109 |||||
001 1620210127886
005 20210722165649.7
008 210722 ||||| |||||||||||
100 1 $aKX.04.01/11-15
245 0 $aVận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế
260 $c2015
300 $a300tr
;

Tệp đính kèm