Chi tiết tài liệu: Trở về trang trước ⇒

Mã: 1620230134284

Văn kiện Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thông tin cơ bản


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
✩ Năm xuất bản: 2022
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Mô tả: $a254tr.,$c19cm
✩ Tóm tắt: Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Kết luận Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025; Quy định thi hành Điều lệ Đảng; Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Dữ liệu MARC21

⇩ Tải về

LEADER 01143nam a2200133 a 4500
001 1620230134284
005 20231007211314.7
008 231007 ||||| |||||||||||
082 0#
100 0 $aĐảng Cộng sản Việt Nam
245 0 $aVăn kiện Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
260 $c2022$bChính trị Quốc gia$aH.
300 $a254tr.,$c19cm
520 $aPhát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Kết luận Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025; Quy định thi hành Điều lệ Đảng; Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
;

Tệp đính kèm

1

Yêu cầu đăng nhập để xem tài liệu