Chi tiết tài liệu: Trở về trang trước ⇒

Mã: 1620230133966

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI

Thông tin cơ bản


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
✩ Năm xuất bản: 2012
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Mô tả: $a337tr.,$c19cm
✩ Tóm tắt: Gồm các báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng về các vấn đề nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH và chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011-2020...

Dữ liệu MARC21

⇩ Tải về

LEADER 00992nam a2200133 a 4500
001 1620230133966
005 20231006105418.7
008 231006 ||||| |||||||||||
082 0#
100 0 $aĐảng Cộng sản Việt Nam
245 0 $aVăn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI
260 $bChính trị Quốc gia$c2012$aH.:
300 $a337tr.,$c19cm
520 $aGồm các báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng về các vấn đề nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH và chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011-2020...
;