Chi tiết tài liệu: Trở về trang trước ⇒

Mã: 1620230134352

Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thông tin cơ bản


✩ Loại hình: Sách
✩ Kiểu chia sẻ: Không yêu cầu đăng nhập
✩ Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
✩ Năm xuất bản: 2022
✩ Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
✩ Mô tả: $a214tr.,$c19cm
✩ Tóm tắt: Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc và bế mạc Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI...; Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý sử dụng đất...

Dữ liệu MARC21

⇩ Tải về

LEADER 00991nam a2200133 a 4500
001 1620230134352
005 20231007211636.7
008 231007 ||||| |||||||||||
082 0#
100 0 $aĐảng Cộng sản Việt Nam
245 0 $aVăn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
260 $aH.$bChính trị Quốc gia$c2022
300 $a214tr.,$c19cm
520 $aPhát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc và bế mạc Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI...; Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý sử dụng đất...
;

Tệp đính kèm